פרק 17- המועד לתשלום המס, ריבית, הפרשי הצמדה, קנסות וזקיפת תשלומים

 

 

אין עדכונים מאז פרסום הכרך