פרק 18 -גביית המס ואכיפת תשלומים 

 

ו"ע (חיפה) 25705‑02‑12 שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ 2012

בנסיבות המקרה נאמר, כי הסכם העקרונות גיבש עסקה לרכישת זכויות במקרקעין, שכן היו בו כל היסודות הנדרשים, ובמיוחד לאור העובדה שבהסכם בין הצדדים בשלב מאוחר יותר סוכם שמועד חתימת הסכם העקרונות ייחשב כתאריך הקובע.

עוד נאמר, כי נישום שטעה וסבר שאינו חייב בהצהרה ולאחר מכן נקבע כי הוא חייב, לא יוכל להימנע   מהסנקציות הקבועות בדין בגין מחדלו.

ההצהרה הנדרשת לפי סעיף 73(ג) לחוק מיסוי מקרקעין, מטילה על הרוכש לדווח על העסקה ולצרף את כל הפרטים הקבועים בסעיף זה. לכן, דיווח שלא צורפו לו כל המסמכים הדרושים אינו מקיים את דרישת ההצהרה האמורה.

עוד נאמר, כי נקודת המוצא צריכה להיות, מקום שבו נקבע בדין שיעור קנס שעל נישום לשלם בשל מחדלו, יש להותיר את הקנס בשיעור הקבוע. בנסיבות המקרה, בית המשפט לא התערב בשיקול דעת המנהל להפחתה בקנס המסורה לו לפי סעיף 94א(ב) לחוק.

 

ו"ע (חיפה) 49898-12-11 מנחם קליין ואח' (2012) – ביטול קנס שהוטל בשל איחור בהגשת הצהרה על רכישת זכויות במקרקעין

בהתאם לפסק הדין שיכון ובינוי נדל"ן, הפחתת קנס שהוטל בעקבות איחור בהגשת הצהרה על רכישת זכויות במקרקעין מסורה לשיקול דעת של המנהל, אם ראה כי האיחור נובע "מסיבות מוצדקות". בית המשפט ימנע מלהתערב בשיקול דעתו של המנהל, אלא אם כן נפלו בו פגמים, כגון חריגה מסמכות, פגיעה בכללי הצדק הטבעי או חוסר סבירות קיצונית.

בנסיבות העניין, העוררים לא הצביעו על נסיבות מיוחדות המצדיקות התערבות בהחלטת המנהל. טעות בחישוב מועד העסקה הרלוונטי, אינו נימוק מספק, שכן טעות של בעל דין בהבנת החוק אינה יכולה לשמש צידוק לאי הגשת הצהרה במועד. יתרה מכך, משהסכימו העוררים להסכם פשרה בעניין שווי הרכישה מבלי לתקן את יום העסקה, יש לראות בכך אף הסכמה לתשלום הקנס המתחייב מקביעת השווי.

בנוסף נאמר, כי תכלית תיקון 94א' לחוק היא, להרחיב את מעגל החייבים בקנס בגין איחור בהגשת הצהרה, כך שיתווספו אף אלו שהופטרו מתשלום המס ומאידך שיעורי הקנס הוקטנו. פרשנות לפיה יש להחיל את הוראת הקטנת שיעורי המס, מבלי להחיל את הוראת ההרחבה כאמור, חוטאת לתכלית התיקון.

 

ה"פ 200211-08 ד"ר משה וינברג (2011) – מועד "חלוקת העיזבון" במקרקעין לפי חוק הירושה לעניין תשלום חובות המנוח

המונח "עד לחלוקת העיזבון" המוזכר בסעיף 126 לחוק הירושה, בהיבט של יורש הרוכש זכות קניין פרטי בנכס מקרקעין, משמעותו, עד למתן צו חלוקה או עריכת הסכם חלוקה בין היורשים, זאת בהתאם לפסק הדין אלי חנינה. לכן, עם מתן צו חלוקה של בית משפט או עריכת הסכם חלוקה בין היורשים, תהיה אחריות היורשים לתשלום חובות המנוח עד לשווי העיזבון בעת החלוקה, בהתאם לסעיף 128 לחוק הירושה.

 

ו"ע (נצרת) 112-09 שדפאן להשקעות בע"מ ואח' (2011)- קנס עבור אי הצהרה

קנס שניתן עבור אי הצהרה הוא עבירה פלילית ואין אפשרות לגלגלו על הזולת. לכן, בנסיבות המקרה, תשלום קנס עבור אי הצהרה חל על המוכרים, ואילו תשלומי המס, ריבית, הצמדה וקנסות אחרים חלים על הקונים, בהתאם להסכמת הקונים לשלם את מיסי המוכרים.

 

ע"ש 1183-05 (ת"א) חברת רב אור סוכנות לביטוח בע"מ נ' מדינת ישראל (2010)

בע"ש 1183-05 (ת"א) חברת רב אור סוכנות לביטוח בע"מ נ' מדינת ישראל (2010) נקבע כי:

בית המשפט אישר למנהל מע"מ להפעיל את סמכותו לפי סעיף 106 לחוק מע"מ ולגבות את החוב של חברת ביט-אור סוכנות לביטוח בע"מ מהמערערת, עד גובה שווי הפעילות שהועברה למערערת ללא תמורה.

בית המשפט פסק כי בנסיבות המקרה ניתן לגבות את החוב מהמערערת, על אף שהחוב הפך לחוב סופי אחרי העברת הפעילות לידיה, וזאת מאחר ובמועד העברת הפעילות ידעה המערערת על הליך הביקורת ועל השומות שיצאו בעקבותיה.

אעיר כי פסק הדין יהיה בייחוד רלוונטי לאחר התיקון המוצע לחוק במסגרת חוק התקציב וההסדרים 2010 , לפיו יכללו הוראות דומות לגבי גביית המס מצדדים שלישיים במקרים מסוימים גם לפי החוק.

 

בש"א 9691/09 בנק ירושלים בע"מ נ' חפציבה (2010)

בבש"א 9691/09 בנק ירושלים בע"מ נ' חפציבה (2010) נקבע כי:

1. מכירת הסכם מסגרת שמכוחו ימכרו בעתיד מקרקעין ספציפיים, אינה מכירת זכות במקרקעין לפי החוק אלא קביעת מנגנון התקשרות עתידי בלבד. (ניתן לחלוק על כך, י"ה).

2. לגבי הקצאת קרקעות בפועל, קמה זכות שעבוד ראשון לרשות מכוח סעיף 11א לפקודת המיסים (גבייה), ביחס לחוב מס רכישה. לדעה אחרת, ראו ספרי, כרך ג (מהד. שנייה, 2007) בע' 352.

 

ת"א (ראשל"צ) 8388/04 אהרוני נ' מדינת ישראל משרד האוצר (2009)

ת"א (ראשל"צ) 8388/04 אהרוני נ' מדינת ישראל משרד האוצר (2009) נקבע:

כי רשויות המס התרשלו בכך שאיחרו במסירת אישורי המס לנישום, עקב ביצוע של הליך ביקורת פנים. וזאת בעיקר כי נציגי הרשות פעלו באופן רשלני וחסר רגישות לנסיבות העניין. וזאת למרות שרשויות המס עמדו במועדים הקבועים בחוק והמציאו שומה סופית לפני שחלפה תקופה של שישה חודשים מאז הגשת השומה העצמית כקבוע בחוק (כתוצאה ממסירת האישור באיחור, נגרמו לתובעים נזקים מירידת שער הדולר).

 

פש"ר (ים) 779/03 (בש"א 4458/08) פ"ש נ' עו"ד צור יהודה

פש"ר (ים) 779/03 (בש"א 4458/08) פ"ש נ' עו"ד צור יהודה נקבע:

כי אין התיישנות של תביעת חוב מס שנובע משומות מס אשר הנישום לא שילם, לאחר שהנישום לא נקט בהליכי ההשגה והערעור, היות ומדובר בחוב מתמשך אשר אינו מתיישן.

כן נקבע כי בהליכי פשיטת רגל, חוב מכוח שומה שהפכה לסופית לאחר שלא הוגשה לגביה השגה, אינו מתיישן בהליכי פשיטת רגל של הנישום. זאת מאחר שמדובר ב-'עוולה מתמשכת'.

 

בש"א 168033/08 אדם ידיד נ' רשות המיסים

בש"א 168033/08 אדם ידיד נ' רשות המיסים נקבע:

 כי יש לדחות את טענת הרשות כי קנסות קצובים על פי סעיף 3(א) לתקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי-חיקוקי מיסים), התשמ"ז – 1987 אינם ניתנים לערעור, מאחר שאין זה מתיישב עם כללי המנהל התקין (אם כי לגופו של עניין ערעור הנישום נדחה).

 

ו"ע (ת"א) 1408/07 וינברג

בו"ע (ת"א) 1408/07 וינברג, נקבע כי:

אין מקום לעיכוב ביצוע החיוב בתשלום מס למרות שהוגש ערעור, אלא בנסיבות חריגות בהן יש סיכויים טובים לקבלת הערעור.

 

ה"פ (ת"א) 200788/07 ורד בוהארון, עו"ד נ' עזבון המנוח ציביאק

בה"פ (ת"א) 200788/07 ורד בוהארון, עו"ד נ' עזבון המנוח ציביאק נקבע כי:

כונס נכסים רשאי לעשות שימוש בזכות הנישומים לנכות הוצאות על פי סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין כדי להקטין את מס השבח במימוש שהוא ביצע. בית המשפט קבע זאת לאחר שהחייב לא הצביע על כל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מכך, וזאת מכוח עקרון תום הלב שבסעיף 39 לחוק החוזים, וכן, סעיף 56 לחוק ההוצאה לפועל.

ראוי לציין כי אובחנו רע"א 4114/98 בנק הפועלים בע"מ נ' לויאן ורע"א 2663/01 ובר נ' מלאך בהם נשללה זכותו של בעל תפקיד לעשות שימוש בזכותו של החייב לפטור במכירת דירת מגורים. במקרים האחרונים צוין כי הזכות לקבלת פטור ממס שבח היא זכות אישית, ואין לאכוף שימוש בה כאשר הדבר אינו כלול בתנאי ההלוואה או שטר המשכנתא (השוו: לאבחון שנעשה בתמ"ש (ת"א) 33349/96 פלונית נ' פלוני).

 

פש"ר (ת"א) 1085/06 בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ

בפש"ר (ת"א) 1085/06 בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ נ' אורלי חברה לבניין ופיתוח בע"מ (בפירוק) נקבע כי:

למנהל לא קיים שעבוד ראשון בגין חובות מס שבח, וזאת משום ששעבוד ראשון מוקנה לחובות מס רכוש ומס רכישה בלבד. לגבי דין קדימה הועדפו הבנקים בעלי זכות השעבוד.